photo-1436450412740-6b988f486c6b

Rättsområden och finansiering

Våra rättsområden

Vi är specialiserade på och har många års erfarenhet av arbete med brottmål, familjerätt och socialrätt. Tillsammans har vi gedigen erfarenhet och kunskap av att företräda brottsoffer som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt av att företräda en förälder i en vårdnads-, boende- och umgängestvist. Vi företräder även barn och vuxna i socialrättsliga mål.

Brottmål

Vi företräder dig som har varit utsatt för brott, som målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn. Vi företräder även dig som har varit utsatt för sexualbrott utomlands.

Tillsammans har vi specialistkompetens gällande våld i nära relation, hedersbrott och sexualbrott samt stor erfarenhet av att företräda utsatta kvinnor, ungdomar och barn.

Vi har kompetens och erfarenhet av komplexa mål och mål med hotbilder och sekretess.

Läs mer om brottmål

Staty som håller i våg

Målsägandebiträde

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen och rättigheter samt ge målsäganden stöd och hjälp under hela rättsprocessen, dvs från att förundersökningen inleds till att den eventuellt efterföljande rättegången avslutas. I uppgifterna ingår att förbereda målsäganden inför polisförhör och en eventuell rättegång, därtill att närvara vid polisförhör samt rättegång och då föra skadeståndstalan.

Som advokater har vi tystnadsplikt. På V Advokater gör vi allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt genom hela rättsprocessen och vi gör din röst hörd.

Har du varit utsatt för sexualbrott utomlands kan du ha rätt till ett svenskt ombud, ett rättshjälpsbiträde. Som ombud hjälper vi dig att hitta en advokat i det land där brottet begåtts, ett platsombud, och bistår i kontakter med platsombudet och berörda myndigheter under rättsprocessen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som misstänks för brottet inte kommer att tillvarata barnets rätt, förordnas av domstolen i många fall en särskild företrädare för barn. En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och den eventuellt efterföljande rättegången.

Viktigt att känna till

Har du varit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde är det staten som står kostnaden för målsägandebiträdets arbete. Du står därför inte några kostnader.

Du har rätt att önska vilken advokat du vill ha som målsägandebiträde. Du framför ditt önskemål till polisen som meddelar åklagaren, som i sin tur framställer önskemålet till tingsrätten som fattar beslut i frågan. Om du redan har fått ett målsägandebiträde som du inte är nöjd med finns det möjlighet att begära byte. En begäran om byte av målsägandebiträde ges in till och beslutas av domstolen.

Begär ett målsägandebiträde i samband med att du gör din polisanmälan. Ju förr ett målsägandebiträde förordnas desto bättre är det.

photo-1521530788377-71ca7371a811

Familjerätt

Vi företräder en förälder i tvister om vårdnad, barns boende, umgänge samt äktenskapsskillnad, kvarsittning och verkställighetsärenden.

Vi har stor erfarenhet av komplexa vårdnads-, boende- och umgängestvister där det förekommer våld och övergrepp, hedersförtryck, hotbilder eller sekretess.

Läs mer om familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge samt äktenskapsskillnad och kvarsittning

Vi hjälper dig att ansöka om äktenskapsskillnad (skilsmässa) hos domstolen. I samband med en separation eller i tiden efter det kan föräldrar bli oense om frågor som rör vårdnaden om ett barn, var barnet ska bo eller vilket umgänge barnet ska ha med en förälder. Även frågan om vem som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, kvarsittningsrätt, kan aktualiseras. I sådana situationer kan det vara bra att kontakta en advokat för att informera sig om vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.

I vissa fall finns det möjlighet för föräldrar att komma överens med hjälp av ombud, medlare eller genom samarbetssamtal. I andra fall kan det vara tingsrätten som får fatta beslut efter att en av föräldrarna har ansökt om stämning.

Tingsrätten kan fatta interimistiska (tillfälliga) beslut som gäller tills dom meddelas eller att parterna kommer överens eller något annat beslutas. När domstolen fattar beslut ska domstolen alltid utgå från vad som är barnets bästa. Ju äldre ett barn är desto större hänsyn tas till barnets åsikter.

Verkställighet

Om det finns en dom eller ett beslut från en domstol alternativt ett avtal som har godkänts av socialnämnden avseende vårdnad, boende eller umgänge som en av föräldrarna inte följer, finns det möjlighet för den andre föräldern att ansöka om verkställighet hos tingsrätten. En sådan ansökan syftar till att få den andre föräldern att följa domen, beslutet eller avtalet. Om så inte sker utan giltigt skäl kan tingsrätten besluta om verkställighet av domen, beslutet eller avtalet samt i vissa fall besluta om vite.

Viktigt att känna till

Ditt barn är det viktigaste som finns, välj därför ett ombud som har erfarenhet och är engagerat.

Har du frågor eller funderingar kring din situation och behöver råd kring hur du ska agera eller gå vidare finns möjlighet att boka ett förutsättningslöst rådgivningsmöte med oss. Vi erbjuder även gratis rådgivning per telefon.

Det finns möjlighet att få hjälp med advokatkostnader via din hemförsäkring, rättsskydd, eller via staten i form av rättshjälp.

På V Advokater vet vi hur viktig en process kring dina barn är. Vi gör allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt och för att tillvarata dina intressen och rättigheter genom hela processen.

Socialrätt

Vi arbetar med mål som rör vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) samt psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Läs mer om socialrätt

Af0sF2OS5S5gatqrKzVP_Silhoutte (1)

LVU

Om det finns stora risker att en ung persons utveckling eller hälsa skadas kan det bli aktuellt med tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU. Frågan om tvångsvård kan bli aktuell om det finns brister i omsorgen hos vårdnadshavarna eller på grund av den unges eget beteende samt när vårdnadshavarna och den unge inte vill gå med på de lösningar som socialtjänsten föreslår. LVU är en skyddslagstiftning med fokus på den unga personens bästa. Lagen ska skydda henne eller honom från att fara illa.

Socialnämnden har rätt att omedelbart omhänderta ett barn eller tonåring. Socialnämnden är vidare den myndighet som ansöker om tvångsvård till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om en ung person ska vårdas enligt LVU eller inte. Det är socialnämnden på kommunen som bestämmer hur vården ska ordnas.

Om du som ung blir aktuell för LVU eller om du som förälder får ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar dina rättigheter i processen. Vi på V Advokater företräder både barn och föräldrar i LVU-mål.

LVM och LPT

Om någon har ett djupt missbruk och personen i fråga är i behov av vård men inte på frivillig väg går med på detta, kan socialnämnden ansöka och förvaltningsrätten besluta om tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet är att bryta missbruket och få personen att genomgå vård och behandling på frivillig väg.

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Syftet är att patienten ska komma ifrån ett akut sjukdomstillstånd och därefter gå med på frivillig vård. Det är chefsöverläkaren på en psykiatrisk avdelning som beslutar om tvångsvård. Anser läkaren att vård längre än fyra veckor krävs ska frågan om fortsatt tvångsvård prövas av förvaltningsrätten efter ansökan från läkaren.

Viktigt att känna till

Är du föremål för LVU, LVM eller LPT har du rätt till ett offentligt biträde som utses av domstolen och som har till uppgift att tillvarata dina rättigheter och intressen i processen.

Ett offentligt biträde bekostas av staten och är såldes kostnadsfritt för dig.

Du har rätt att önska vilken advokat du vill ha som offentligt biträde och det finns också möjlighet att begära byte av ett offentligt biträde. Ett beslut om byte fattas av domstolen.

Behöver du juridisk rådgivning avseende något av våra rättsområden? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Finansiering - vad kostar det att anlita en advokat?

Brottmål

Har du varit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde är det staten som står kostnaden för målsägandebiträdets arbete. Du står därför inte några kostnader.

Familjemål

Behöver du juridisk hjälp i en vårdnads -, boende- eller umgängestvist finns det möjlighet att få hjälp med advokatkostnaderna genom din hemförsäkring, rättsskydd. Har du inte rätt till rättsskydd finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp av staten, rättshjälp. Läs mer nedan.

Socialrätt

Det är staten som står kostnaden för det offentliga biträdets arbete. Du står därför inga kostnader.

Rättsskydd och rättshjälp i familjemål

Rättsskydd kan ingå i din hemförsäkring. Om det uppstår en tvist om vårdnad, boende eller umgänge har du i många fall möjlighet att ta din rättsskyddsförsäkring i anspråk. Det innebär att försäkringsbolaget står för majoriteten av advokatkostnaderna. Du som försäkringstagare betalar då endast en självrisk. Självriskens storlek varierar hos olika försäkringsbolag men brukar uppgå till 20-30 procent av de totala kostnaderna.

Om du inte har en hemförsäkring eller om försäkringsvillkoren inte uppfylls samt har begränsad ekonomi har du i vissa fall möjlighet att få hjälp av staten genom rättshjälp. Det innebär att staten står för majoriteten av advokatkostnaderna. Beviljas du rättshjälp ska du betala delar av advokatkostnaderna själv, rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är inkomstbaserad och ju lägre inkomst du har desto lägre blir din rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften kan variera från två till fyrtio procent av de totala kostnaderna.

En förutsättning för att beviljas rättshjälp är att du har fått och betalat för en timmes juridisk rådgivning enligt rättshjälpstaxan. Vi hjälper dig med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Privat betalning

Du kan alltid anlita oss som privat ombud. Du står då för hela advokatkostnaden själv. Kontakta oss för mer information.